بازدید مدیران ارشد شرکت MMTE از پروژه های طوبی، جهان فولاد سیرجان، گوهر و کوثر