معاینات ادواری طبق سالهای گذشته در شرکت MMTE برگزار شد. این معاینات به منظور حفظ سلامت عمومی کارکنان صورت میگیرد.